1923 ACSC Santa Rosa to Ukiah ::: << Prev ::: Thumbs ::: Next >> :::  
1 of 4. 1923 ACSC Santa Rosa to Ukiah, California on the Coast Highway